ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

แผงโซลาร์ตอนพระอาทิตย์ตก มีกังหันเป็นภาพพื้นหลัง

โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่ เรามองว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะช่วยแก้ปัญหาโดยการสร้างความยั่งยืนผ่านทางผลิตภัณฑ์ วัสดุศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ ยึดติด การซีล และการเคลือบ เนื่องจากเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเทรนด์และความท้าทายในอุตสาหกรรมของลูกค้าและผู้บริโภค เราได้แบ่งหัวข้อความสนใจออกเป็น 3 หัวข้อที่เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จากโซลูชั่นของเราได้แก่ อากาศ การหมุนเวียน ความปลอดภัย 


เรามุ่งพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าโดยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบผ่านผลิตภัณฑ์และหุ้นส่วนของเรา

OUR PRODUCTS

บริเวณทางเข้าเป็นแกลลอรี่ไม้ มีบันไดอยู่ตรงกลาง

ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีคือหัวใจสําคัญของทุกสิ่งที่เราทํา เราสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้บริโภคโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนําเสนอประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรามีเป้าหมายที่การเปลี่ยนแปลงกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างเต็มรูปแบบส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนให้มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้พัฒนาวิธีากรประเมินภายในเพื่อสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของกลุ่มผลิตภัณฑ์

หุ้นส่วน

เฮงเค็ลได้ลงทุนกับเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ Direct-C ที่มีระบบเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับการรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอนในหน้าแปลนและท่อ

หุ้นส่วนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่า เราช่วยลูกค้าและผู้บริโภคในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ เราทำงานร่วมกันกับคู่ค้าเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและเคารพสิทธิมนุษยชน เราแบ่งปันความรู้กับหุ้นส่วนและขับเคลื่อนโซลูชั่นเชิงระบบไปข้างหน้าพร้อมๆกัน 

หน้าที่และตำแหน่งของเรา

เฮงเค็ลร่วมพูดคุยกับผู้ที่ถือมั่นในความหลากหลายทางความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่สร้างสรรค์ เรามีบทบาทสำคัญในการถกเถียงเชิงสังคมและการเมือง โดยให้ความสนใจในการเลือกประเด็นที่สำคัญในปัจจุบัน 

ความยั่งยืนของเฮงเค็ล

ข้อมูลสำคัญและข่าวสารด้านความยั่งยืน