เงื่อนไขการใช้งาน

เนื่องจากนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการใช้งานเป็นประจำ เราจึงขอให้ผู้ใช้อ่านเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งที่เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้และทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงและ/หรือการแก้ไขต่างๆ


คำนำ

เว็บไซต์นี้นำเสนอโดยเฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 35 ถ. พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย ข้อมูลบนเว็บไซต์แห่งนี้เกี่ยวกับเฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า”เฮงเค็ล”) บริษัทในเครือของเฮงเค็ล และบุคคลที่สามถูกรวบรวมด้วยความระมัดระวังที่สุด อย่างไรก็ดี เราไม่อาจรับประกันความครบถ้วนสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลเหล่านั้นได้ เฮงเค็ลไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาในเว็บไซต์แห่งนี้

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ที่กล่าวไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความรู้และความเชื่อมั่นที่ดีที่สุดของเรา อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์จริงที่เกิดขึ้นกับเฮงเค็ลอาจจะแตกต่างจากข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้มาก เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยโดยรวมของลักษณะการแข่งขันและเศรษฐศาสตร์ระดับมหภาค ที่บางกรณีอยู่เหนือการควบคุมของเฮงเค็ล การเปลี่ยนแปลงข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเกิดขึ้นโดยมิได้มีการเลือกปฏิบัติใดๆ และทางเฮงเค็ลมิได้มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ให้ใหม่อยู่ตลอดเวลา

โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับโดยไม่คัดค้านเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ดังที่จะกล่าวต่อไป โดยท่านสามารถอ่านหรือพิมพ์เงื่อนไขนี้ออกมาได้ เฮงเค็ลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ได้ตลอดเวลา กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเป็นประจำ เนื่องด้วยการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านจะเป็นการแสดงการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่อาจเกิดขึ้นกับเงื่อนไขการใช้งาน

เว็บไซต์และข้อมูลที่อยู่ ณ ที่นี้มิได้มุ่งหมายหรือได้รับความเห็นชอบให้เผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกา กับพลเมือง หรือผู้ที่ตั้งถิ่นฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา บุคคลที่ถูกอ้างถึงได้รับการแจ้งให้ติดต่อกับเว็บไซต์ของเฮงเค็ลที่ตั้งอยู่ในประเทศของตน หรือเว็บไซต์ของบริษัทในเครือเฮงเค็ล กรุ๊ป

เงื่อนไขการใช้งานทั่วไปของเว็บไซต์

1. กฎหมายลิขสิทธิ์

หน้าเว็บไซต์ของเรา (เนื้อหา, โครงสร้าง)ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ กล่าวคือห้ามให้มีการทำซ้ำ ดัดแปลง แปล มีไว้ในครอบครอง หรือเผยแพร่ในสื่อหนึ่งสื่อใด รวมไปถึงจัดเก็บหรือดำเนินการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์ได้ระบุไว้ การแสวงหาเอาผลประโยชน์จากสิ่งนี้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด จะต้องยื่นขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Henkel (Thailand) Ltd. การเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ก็ตาม โดยเฉพาะข้อความส่วนหนึ่งส่วนใด หรือรูปภาพ (ยกเว้นรูปภาพในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ของเฮงเค็ล) ต้องมีจดหมายอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเฮงเค็ล เฮงเค็ลขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือทำซ้ำ
รูปภาพในการทำสื่อประชาสัมพันธ์เฮงเค็ลสามารถถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านบทความเท่านั้น รูปภาพในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ของเฮงเค็ลที่ถูกทำซ้ำ และ/หรือดัดแปลงทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจุดประสงค์ด้านบทความจะต้องกำกับข้อความสงวนลิขสิทธิ์ "© [Year] Henkel (Thailand) Ltd. All rights reserved" ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการพิมพ์ซ้ำ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการส่งสำเนาให้ทางบริษัทรับทราบ

© 2024 เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด. สงวนลิขสิทธิ์

2. เครื่องหมายการค้า

สัญลักษณ์วงรีของเฮงเค็ลและชื่อผลิตภัณฑ์ และ/หรือองค์ประกอบใดๆ ของผลิตภัณฑ์ที่หน้าเว็บไซต์เหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Henkel KGaA บริษัทในเครือ บริษัทสาขา การละเมิดเครื่องหมายการค้านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม


3. การประกาศไม่รับผิดชอบในกรณีเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ก. หน้าเว็บไซต์นี้มีลิงค์ (เช่นไฮเปอร์ลิงค์) ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลที่สาม ซึ่งเฮงเค็ลมิอาจรับรู้ถึงเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นๆ ได้ เฮงเค็ลเพียงแค่เอื้อประโยชน์ในการเข้าถึงเว็บไซต์นั้นๆ และไม่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเนื้อหาเหล่านั้น ลิงค์ในเว็บไซต์ของเราที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นเพียงความตั้งใจให้ผู้ใช้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น คำพูดที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ที่ลิงค์ไปนั้นไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของเรา ทางเราไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่มีลิงค์บนเว็บไซต์ของเรา กล่าวคือ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดทางกฎหมายหรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่อาจเกิดขึ้นจากหน้าเว็บไซต์นั้นๆ

ข. สำหรับเว็บไซต์ที่ไฮเปอร์ลิงค์นำมาจากเว็บไซต์ของเฮงเค็ล เจ้าของเว็บไซต์เหล่านี้คือผู้รับผิดชอบด้านเนื้อหาของเว็บไซต์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือรับการสั่งซื้อแต่เพียงผู้เดียว

ค. เฮงเค็ลไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิส่วนบุคคลใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าหน้าเว็บไซต์โดยใช้ไฮเปอร์ลิงค์

ง.หากกรณีที่ระเบียบหรือมีการทำธุรกรรมอันมีผลทางกฎหมาย การทำสัญญานั้นจะกระทำเพียงผู้ใช้งานและเจ้าของเว็บไซต์นั้น หรือบุคคลที่เสนอ หรือบุคคลที่อยู่ ณ ที่แห่งนั้น ไม่ว่าในกรณีใดๆ ระหว่างเฮงเค็ลและผู้ใช้งาน กรุณาสังเกตเงื่อนไขทั่วไปทางธุรกิจของบุคคลที่สามนี้ ที่เว็บไซต์ที่ลิงค์จากไฮเปอร์ลิงค์ เนื่องจากอาจจะมีข้อแตกต่างจากเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้

จ. ข้อความประกาศไม่รับผิดนี้ใช้ได้กับลิงค์ทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ henkel.com ตลอดจนเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้พบเห็นผ่านลิงค์เหล่านั้น

4. การประกาศไม่รับผิดชอบในกรณีทั่วไป

ความรับผิดใดๆ ของเฮงเค็ลต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าโดยสาเหตุทางกฎหมายรวมถึงการละเมิดใด จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากความตั้งใจหรือการละเลยเท่านั้น ในกรณีที่เฮงเค็ลต้องรับผิดอันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนหน้าที่ตามสัญญา มูลค่าทั้งหมดของการเรียกร้องใดๆ จำกัดอยู่เฉพาะความเสียหายที่คาดเดาได้เท่านั้น และไม่มีผลต่อความรับผิดของเฮงเค็ลภายใต้กฎหมายความรับผิดของผลิตภัณฑ์หรือการรับประกันใดๆ ขอบเขตความรับผิดนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิต การบาดเจ็บทางร่างกาย หรือผลร้ายต่อสุขภาพของบุคคล

เฮงเค็ลพยายามสุดความสามารถเพื่อรักษาเว็บไซต์ให้ปลอดจากไวรัส อย่างไรก็ดีเราไม่อาจรับประกันได้ว่าจะปลอดไวรัส ด้วยเหตุนี้เราจึงแนะนำให้ท่านดูแลให้แน่ใจว่าได้ใช้กรรมวิธีป้องกันไวรัสที่เหมาะสมแล้ว (เช่น ใช้โปรแกรมสแกนไวรัส) ก่อนจะดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

เฮงเค็ลไม่รับประกันว่าบริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเฮงเค็ลจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือพร้อมให้บริการตลอดเวลา

5. คำประกาศเจตนา

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตนี้ไม่อาจอนุมานเป็นข้อเท็จจริงได้ ข้อความต่างๆ ได้เขียนขึ้นจากองค์ความรู้และความเชื่อของเราอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่แท้จริงของเฮงเค็ลอาจจะต่างจากข้อมูลเหล่านี้อย่างยิ่ง เพราะข้อมูลต่างๆ นั้นขึ้นอยู่กับกลุ่มปัจจัยอันมีลักษณะที่แข่งขันและเป็นเศรษฐศาสตร์ มหภาคซึ่งเกินการควบคุมของเฮงเค็ล ด้วยปราศจากอคติต่อข้อห้ามทางกฎหมายใดๆ เพื่อปรับแต่งข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต เฮงเค็ลมิได้มีเจตนาในการปรับแก้ข้อความที่อยู่ในเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ


6. ผลิตภัณฑ์ของเฮงเค็ล

ตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นตัวอย่างตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทเฮงเค็ลกรุ๊ปทั่วโลกวางจำหน่าย เฮงเค็ลไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์จะมีวางจำหน่ายในประเทศของท่าน


เงื่อนไขอื่นๆ

เงื่อนไขการใช้งานทั่วไปนี้อยู่ภายใต้การปกครองและตีความตามกับกฎหมายต่างๆ ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยไม่เกี่ยวข้องกับทางเลือกหรือข้อขัดแย้งทางกฎหมายของเขตอำนาจทางศาลอื่นใด และสนธิสัญญาของสหประชาชาติในตามสัญญาการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ เงื่อนไขการใช้งานทั่วไป ณ ที่นี้ไม่รวมถึงสนธิสัญญานี้ ตามที่กฎหมายอนุญาต สถานที่พิจารณาคดีอันเกิดจากข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ ให้ขึ้นอยู่ที่เมืองดูสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี หากข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปนี้เป็นโมฆะ ให้ถือว่าข้อกำหนดที่เหลือยังคงสมบูรณ์ตามกฎหมาย