พลเมืององค์กร

ที่เฮงเค็ล ความเป็นพลเมืองดีขององค์กรเป็นแนวทางของเราในการ “ทำให้สังคมมีความเหมาะสมในอนาคต” ด้วยกิจกรรมของเรา เราให้อำนาจในการเรียนรู้แก่ผู้คนผ่านการศึกษาที่ส่งมอบทักษะและความสามารถที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ พฤติกรรมที่ยั่งยืน และโซลูชันดิจิทัลใหม่ ๆ เราทำงานร่วมกันกับพนักงานและผู้เกษียณอายุ ลูกค้า ผู้บริโภค และเอ็นจีโอของเราเพื่อมีส่วนสนับสนุนความก้าวหน้าทางสังคมอย่างแข็งขันและตอบแทนคืนสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมของเราซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและค่านิยมขององค์กรของเรา

การฝังลึกในวัฒนธรรมองค์กรของเราคือแรงผลักดันและคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดีขององค์กรที่จะก้าวไปไกลกว่าธุรกิจหลักของเราและสร้างพันธะผูกพันทางสังคมโดยสมัครใจ ด้วยความพยายามเหล่านี้ เราแสดงให้ชุมชนของเราเห็นและรับรู้มากกว่าคำพูดที่ว่า Pioneers at Heart for the Good of Generations พบกับการมีส่วนร่วมของเราทั้งสามด้าน

ความมุ่งมั่นของ Henkel อิงตามหลักสำคัญสามประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมโดยการเป็นอาสาสมัครของพนักงาน ความร่วมมือกับองค์กรการกุศล และการช่วยเหลือฉุกเฉินโดยมุ่งเน้นไปที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาด สำรวจการจัดระเบียบการมีส่วนร่วมของเราในสามส่วนดังต่อไปนี้

220223 Henkel CorporateCitizenship v6 FINAL - Thumbnail

ขอบคุณ Karan Khanna - Sr. Mgr D2C Controlling & Business Development, Funda Mutlu - Head of Vocational Training Germany, Alexander Rüegg - Corporate Communications Manager and Simon Ellis - Int. Creative Director - Schwarzkopf Professional

พลเมืองบรรษัทในประเทศไทย

พนักงานเฮงเค็ล ประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักในการคืนประโยชน์กลับสู่ชุมชน และมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

อาสาสมัครองค์กร

เรามุ่งมันที จะเป็ นอาสาสมัครเพื อสังคม เราสามารถสร้างความเปลี ยนแปลงได้ นันคือเหตุผลที เราสนับสนุนพนักงาน ผู้เกษียณอายุ และทีมงานของเราในกิจกรรมอาสาสมัครเพื อสังค มที ดีขึ+นและเพื อโลกที น่าอยู่ขึน

ความร่วมมือทางสังคม

เรารับผิดชอบต่อการสร้างสิ งดีๆให้กับคนรุ่นหลัง จากความซื อสัตย์สุจริตที มีอยู่ในธุรกิจแบบครอบค รัว เราเข้าร่วมเป็ นหุ้นส่วนทางสังคมในชุมชนที เราอา ศัยอยู่และดําเนินการเพื อสนับสนุนทางสังคมและ สาธารณะ เราตระหนักถึงแนวคิดและกิจกรรมที แก้ปัญหาทา งสังคม

การช่วยเหลือฉุกเฉิน

เราให้การสนับสนุนอย่างรวดเร็วและปราศจากขั้นตอนที่ซับซ้อนแก่ผู้คนที่ตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤต ความขัดแย้ง หรือภัยธรรมชาติ รวมทั้งให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีด้วยความร่วมมือกับมูลนิธิ Fritz Henkel Stiftung