เมนู
ค้นหา

กลยุทธ์

เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า ผู้บริโภค ชุมชนที่เราดำเนินงานอยู่ และบริษัทของเรา พร้อมกับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นี่คือหัวใจหลักของแนวคิดกลยุทธ์ความยั่งยืนของเราและเป้าหมายอันทะเยอทะยาน ในทุกด้าน

การเติบโตและการบริโภคทรัพยากรเป็นกระบวนการที่อยู่ควบคู่กันมายาวนานแล้ว และเป็นไปไม่ได้ที่จะทำเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่ประชากรและมาตรฐานชีวิตเพิ่มสูงขึ้น นั่นหมายถึงการใช้ทรัพยากรโลกมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการคาดการณ์กันว่าประชากรโลกจะเติบโตถึง 9,000 ล้านคนในปี พ.ศ. 2593 แนวโน้มดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้ การบริโภคทรัพยากรจะมีมากขึ้นในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือน้ำถูกบริโภคในอัตราที่รวดเร็วกว่าที่โลกจะผลิตขึ้นมาใหม่ได้ทัน

พัฒนาการเหล่านี้ไม่เพียงสร้างความท้าทายในอนาคต แต่ยังทำให้เกิดโอกาสอันยิ่งใหญ่เช่นกัน นวัตกรรมและการสร้างความสำเร็จด้วยการใช้ให้น้อยลงจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความยั่งยืน เราต้องมีโซลูชั่นที่ช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีแต่ใช้วัตถุดิบน้อยลง แนวคิดนี้เป็นหัวใจหลักของกลยุทธ์ความยั่งยืนของเฮงเค็ล เรามุ่งมั่นค้นหาหนทางใหม่ในการเติบโตและเพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยการลดการใช้ทรัพยากร เราต้องการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ของเราด้วยนวัตกรรมและความคิดที่ชาญฉลาด เพื่อสร้างคุณค่ามากขึ้นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง 

ค่านิยมและนิยาม

มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามเท่าภายในปี 2573

การส่งเสริมของเราใน 6 แผนงานหลัก

เราให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของเราตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของ 6 แผนงานหลักที่สะท้อนถึงความท้าทายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเรา นวัตกรรมและการสร้างความสำเร็จด้วยการใช้ให้น้อยลงจะเป็นกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ไม่ลดทอนคุณภาพชีวิตของผู้คน เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเรา เราให้ความสำคัญกับขอบเขตที่แน่นอนที่รวมความท้าทายซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเรา เราได้แบ่งย่อยแผนงานหลักเหล่านี้ออกเป็นสองมิติ คือ “เพิ่มคุณค่า” และ “ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ความสำเร็จนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองมิติต้องอยู่ในใจพนักงานของเราตลอดเวลาและในการทำงานทุกวัน พร้อมกับสะท้อนอยู่ในกระบวนการธุรกิจเพื่อให้กลยุทธ์ของเราประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย

พื้นที่ที่เราโฟกัสแบ่งออกเป็นสองมิติ คือ“เพิ่มคุณค่าให้มากขึ้น” และ“ลดรอยเท้าคาร์บอน” เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ "ความก้าวหน้าทางสังคม", "ความปลอดภัยและสุขภาพ" และ "ประสิทธิภาพ" ส่วนในด้านที่เกี่ยวข้องกับ "พลังงานและภูมิอากาศ", "วัสดุและของเสีย" และ "น้ำและน้ำเสีย" นั้น เรามุ่งมั่นที่จะลดการใช้ทรัพยากรโดยการลดรอยเท้าทางนิเวศน์วิทยาในการดำเนินธุรกิจและการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา

สิ่งที่เราต้องการบรรลุภายในปี พ.ศ. 2573

เป้าหมาย 20 ปีสำหรับปี พ.ศ. 2573 ของเราคือการเพิ่มคุณค่าที่เราสร้างขึ้นเป็นสามเท่าสำหรับฟุตปรินท์สิ่งแวดล้อมฟุตพริ้นท์ที่เกิดจากการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเราที่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามเท่าภายในปี พ.ศ. 2573 เราจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย 5% ถึง 6% ในแต่ละปี เราได้บรรลุเป้าหมายในปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2558 ในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าที่เราสร้างฟุตปรินท์สิ่งแวดล้อมโดยรวม 38% และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 64% ในปี พ.ศ. 2563

จนถึงขณะนี้เป้าหมายระหว่างกาลของเราแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์สำคัญในการเดินทางไปสู่เป้าหมายระยะยาวของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นสามเท่าภายในปี พ.ศ. 2573

ให้ผลงานที่มากกว่า...

... ทิ้งร่องรอยไว้น้อยลง

สิ่งที่เราประสบความสำเร็จ

เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นสามเท่าภายในปี 2573 เราได้กำหนดเป้าหมายระหว่างกาลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับปี 2563 โดยมีสถานะปัจจุบันดังนี้

การกำหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องและการเปิดรับข้อมูลและมุมมองในเชิงลึก

ในการที่จะกำหนดและจัดหมวดหมู่หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินธุรกิจและการจัดทำรายงานของเรานั้น เราได้มีส่วนร่วมในกระบวนการบันทึกและประเมินความท้าทายและโอกาสของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เรามีการประเมินความสำคัญของแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียของเรา การพูดคุยกับผู้มีส่วนได้เสียของเราช่วยให้เราได้รับข้อมูลและมุมมองเชิงลึกจากภายนอกธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และสามารถลำดับความสำคัญและความท้าทายที่มีร่วมกันได้ นอกจากนี้เรายังมีการพิจารณาเกณฑ์การประเมินของการจัดอันดับทางการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) ผลลัพธ์ของกระบวนการเหล่านี้สามารถแบ่งได้เป็น 6 หมวดหมู่ ซึ่งเราได้ระบุไว้ในการวิเคราะห์เชิงรูปธรรม ในหมวดหมู่ทั้งหลายเหล่านี้ เราต้องการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปทั่วโลกให้ควบคู่ไปกับห่วงโซ่คุณค่าในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

หัวข้อที่เราให้ความสำคัญความก้าวหน้าทางสังคมประสิทธิภาพสุขภาพและความปลอดภัยพลังงานและสภาพภูมิอากาศวัสดุและของเสีย
 น้ำและน้ำเสีย