กลยุทธ์

คนสองคนนั่งบนโซฟาสีแดงและทำงานร่วมกันบนแล็ปท็อป

กลยุทธ์ความยั่งยืนของเราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการ "เติบโตอย่างมีจุดมุ่งหมาย"เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา พัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และดำเนินการอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มาก

ที่เฮงเค็ล เรามองว่าความยั่งยืนเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องที่สร้างความก้าวหน้าในหัวข้อปัจจุบันและเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นใหม่ๆ โดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างมุ่งมั่นและเร่งด่วน การปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญยิ่งสำหรับอนุชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต ในขณะเดียวกัน เราเห็นความยากจนทั่วโลกและความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมเพิ่มขึ้น และในกระบวนการนี้ เรามองว่าบริษัทต่างๆ อย่างเฮงเค็ลต้องเข้ามามีบทบาทในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ความรับผิดชอบต่อมนุษย์ โลก และสังคม

วัตถุประสงค์ขององค์กรของเรากำหนดจุดร่วมที่รวมพวกเราทุกคนที่เฮงเค็ล: Pioneers at heart for the good of generations ด้วยจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิก องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเรา เรามุ่งมั่นที่จะให้สิ่งที่ดีแก่ผู้คนในทุกวัน และสร้างอนาคตที่มีจุดมุ่งหมายสำหรับคนรุ่นต่อไป การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมบริษัทของเรามาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว และยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของวิสัยทัศน์ในอนาคตของเราอีกด้วย เมื่อรวมกับนวัตกรรมและการแปลงเป็นดิจิทัล กลยุทธ์ความยั่งยืนถือเป็นแกนหลักขององค์กร นั่นคือวาระการเติบโตอย่างมีจุดมุ่งหมาย

เราจะสร้างจุดแข็งเฉพาะของเรา เช่น นวัตกรรมของหน่วยธุรกิจ ความรู้ที่ครอบคลุมของพนักงานของเรา ตลอดจนการติดต่อต่างๆ ของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเรากับลูกค้าและผู้บริโภค เราตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน

เราเผยแพร่ Sustainability Ambition Framework 2030+ ฉบับใหม่ในปี 2022 ซึ่งเชื่อมโยงกับแรงบันดาลใจอันสูงส่งในการบรรลุ “ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลประโยชน์ของคนรุ่นหลัง” การวัดผลนี้รวมถึงทั้งสามด้านของ ESG ในวิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับความยั่งยืน และเราได้กำหนดประเด็นหลักที่มุ่งเน้น

Our 2030+ Sustainability Ambition Framework ของเรา

กลยุทธ์ความยั่งยืนใหม่ของเรามุ่งเน้นไปที่การนำเป้าหมายของเราไปปฏิบัติผ่านมาตรการและโครงการที่เป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุความก้าวหน้าในทางปฏิบัติ ด้วย 2030+ Sustainability Ambition Framework  เราได้พัฒนาเป้าหมายระยะยาวใหม่ใน3ด้าน ได้แก่ ดำรงไว้ให้โลกของเรา พัฒนาชุมชน และพันธมิตรที่เชื่อถือได้  เชื่อมโยงกับความปรารถนาอันแรงกล้าของเราในการบรรลุ “ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลัง”

ความมุ่งมั่นที่สำคัญ 2030+

กรอบความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน 2030+ ของเรากําหนดความมุ่งมั่นระยะยาว ในทั้งสามมิติ เพื่อดำรงไว้ให้โลกของเรา พัฒนาชุมชน และพันธมิตรที่ไว้วางใจได้

กุญแจสู่การเปลี่ยนแปลงของเรา

เราตระหนักดีว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้โดยการคิดอย่างเป็นระบบและร่วมมือกับพันธมิตรของเราตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นเราจึงกำหนด 3 หัวข้อหลักที่จะช่วยให้เราบรรลุและขยายความก้าวหน้าตามที่เราต้องการ:

  • ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีคือหัวใจของทุกสิ่งที่เราทำ เราสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและผู้บริโภคของเราด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยลดรอยเท้านิเทศ (ecological footprint)
  • บุคลากรคือหัวใจสำคัญของธุรกิจและมีความเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของเรา พนักงานของเรามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วม ซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค ล้วนมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบทางบวกร่วมกัน
  • ความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินการและสร้างความยั่งยืน เราแบ่งปันความรู้และขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัย ภาคประชาสังคม และบริษัทอื่นๆ

Global information