วัฒนธรรมองค์กร

Corporate Culture Visual

จุดมุ่งหมายของเราจะบอกถึงสิ่งที่เชื่อมโยงเราทุกคนเข้าด้วยกันที่เฮงเค็ล นั่นคือ Pioneers at heart for the good of generations. เราคือทีมงานที่มีความหลากหลายจากเพื่อนร่วมงานประมาณ 48,000 คนทั่วโลก มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและปรับปรุงคุณภาพชีวิตในทุก ๆ วัน ผ่านผลิตภัณฑ์ การบริการ และโซลูชันต่างๆ ของเรา จุดมุ่งหมายของเราสร้างขึ้นจาก รากฐานของเรา และสานต่อมรดกที่เรายึดถือมายาวนานนั่นคือ นวัตกรรม ความรับผิดชอบ และความยั่งยืน สู่อนาคต ค่านิยมที่เรามีร่วมกันและความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำ เป็นแนวทางในการตัดสินใจและการดำเนินการในทุกๆ วัน

Henkel Purpose (2) - Thumbnail

จุดมุ่งหมายของเรา

ทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยความฝัน กว่า 145 ปีที่ผ่านมา ฟริตซ์ เฮงเค็ล (Fritz Henkel) ผู้ประกอบการที่มีหัวใจของการเป็นนักบุกเบิกที่กล้าหาญ ได้ริเริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันของผู้คน ในการทำเช่นนั้น เขาได้เปิดตัวมรดกของการดูแลเอาใจใส่ สำหรับพนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม เขาได้ให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืนมานานแล้วก่อนที่แนวคิดนี้จะเกิดขึ้นและเป็นที่แพร่หลาย

ปัจจุบัน ชื่อของ เฮงเค็ล ยังหมายถึงค่านิยมที่สำคัญเหล่านี้ สำนึกในเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้ทำให้เราเป็น ชุมชนหลากหลายประมาณ 48,000 คน ที่ลูกค้าและผู้บริโภคไว้วางใจ เราร่วมกันเสริมสร้างและปรับปรุงชีวิตของผู้คนนับพันล้านคนทุกวันผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชั่นของเราและเรายังมีศักยภาพที่จะสร้างผลกระทบที่ดีให้มากยิ่งขึ้นไปอีก

เราจะสร้างจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิก ทักษะความรู้ ทรัพยากรของเราเพื่อกำหนดอนาคตอย่างมีจุดมุ่งหมายสำหรับคนรุ่นต่อๆไป ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีของเรา เราจึงสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภค มอบความสำเร็จให้ทีมงานของเรา และเป็นพลังขับเคลื่อน เพื่อสร้างสิ่งดีๆ ขึ้นในโลก

ค่านิยม

ค่านิยมของเรายังชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ และพฤติกรรมของเราทั้งหมด ในทุกวัน เราจำเป็นต้องตัดสินใจในหลายเรื่องในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ผันผวนอย่างสูง ในขณะเดียวกัน เรามีความแตกต่างหลากหลาย พวกเรามาจากพื้นเพวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน เราดำเนินธุรกิจในหลายตลาดและหลายอุตสาหกรรม นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมค่านิยมอันชัดเจนที่เราทุกคนร่วมแบ่งปัน เข้าใจ และปฏิบัติตามที่เฮงเค็ล จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อความสำเร็จในอนาคต

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เราเป็นบริษัทที่มีความซื่อสัตย์และมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูงในการดําเนินธุรกิจในทุกประเทศ ทุกหน่วยธุรกิจ และทุกสายงาน ซึ่งเป็นทัศนคติที่เรามุ่งเน้นด้วยจุดประสงค์ของเรา "บุกเบิกด้วยหัวใจเพื่อสิ่งที่ดีแก่คนรุ่นหลัง" จิตวิญญาณของผู้บุกเบิกและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน

การปฏิบัติตามข้อกำหนดมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อแนวคิดและแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจของเราเรื่อยมา และจะเป็นเช่นนั้นเสมอ หลักจรรยาบรรณของเราทําหน้าที่เป็นเข็มทิศสําหรับการดำเนินการและการปฏิบัติตน และช่วยสนับสนุนเราในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเพื่อให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และรักษาชื่อเสียงระดับโลกของบริษัทที่สั่งสมมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนจากลูกค้า พันธมิตร และชุมชนที่เราดําเนินงานอยู่


Our Code of Conduct

Our Code of Conduct