22 ม.ค. 2562  ดุสเซลดอล์ฟ เยอรมนี

พันธกิจร่วมกันเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน

เฮงเค็ลร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง กลุ่มพันธมิตร “Alliance to End Plastic Waste” ระดับโลก

ปัญหาระดับโลกย่อมต้องการการแก้ไขจากทั่วโลก ดังนั้นบริษัทระดับโลกในห่วงโซ่คุณค่าของวงการพลาสติกและสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 30 แห่งจึงได้ประกาศเปิดตัว “Alliance to End Plastic Waste” (AEPW) ใหม่ โดยกลุ่มพันธมิตรจะพัฒนาและสร้างสรรค์โซลูชั่นที่สามารถลดและจัดการขยะพลาสติก รวมทั้งส่งเสริมโซลูชั่นสำหรับพลาสติกใช้แล้ว ด้วยการทำให้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนกลายเป็นจริง ด้วยพื้นฐานความเชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนและพันธกิจในการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน ทำให้เฮงเค็ลร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งของกลุ่มพันธมิตรนี้

“ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม เฮงเค็ลต้องการมีส่วนร่วมเพื่อหยุดปัญหาขยะพลาสติก การพัฒนาโซลูชั่นที่ยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหานี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายในห่วงโซ่คุณค่าได้เข้ามามีบทบาทและทำงานร่วมกัน นับตั้งแต่ซัพพลายเออร์ คู่ค้า ผู้บริโภค องค์กรต่างๆ ไปจนถึงรัฐบาล” ฮานส์ แวน ไบเล่น ซีอีโอ ของเฮงเค็ล และประธานสมาคมอุตสาหกรรมเคมีแห่งเยอรมนี (VCI) กล่าว

พันธกิจตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าพลาสติก

กลุ่มพันธมิตรได้ร่วมกันสนับสนุนเงินทุนจำนวนมากกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ และยังตั้งเป้าหมายที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมอีก 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐภายใน 5 ปีข้างหน้าเพื่อหยุดปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม โดยสมาชิกของกลุ่มประกอบด้วยผู้ผลิตพลาสติกและเคมีภัณฑ์ บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทค้าปลีก บริษัทแปรรูป และบริษัทจัดการขยะ ซึ่งองค์กรเหล่านี้มาจากธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ใช้ จำหน่าย แปรรูป สะสม และรีไซเคิลพลาสติก กลุ่มพันธมิตรยังได้ทำงานร่วมกับ World Business Council for Sustainable Development ในฐานะพันธมิตรผู้ก่อตั้งเชิงกลยุทธ์

กลุ่มพันธมิตรระดับโลกมีพันธกิจในการพัฒนาโซลูชั่นเพื่อกำจัดขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทางทะเล ดังนั้นทางกลุ่มพันธมิตรจะพัฒนาและดำเนินโครงการที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่ม รวมทั้งจากบุคคลและบริษัทต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าใน 4 ด้าน ได้แก่

  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเก็บรวบรวมและจัดการขยะ รวมทั้งเพิ่มการรีไซเคิล
  • สร้างสรรค์นวัตกรรม ให้เกิดความก้าวหน้าและการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้การรีไซเคิลและการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ทำได้ง่ายขึ้น และสร้างมูลค่าจากพลาสติกที่ใช้แล้วทั้งหมด
  • ให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วม กับรัฐบาล ภาคธุรกิจ และชุมชน เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อน
  • ทำความสะอาดพื้นที่ ที่มีขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแหล่งสำคัญที่มีการทิ้งขยะ เช่น แม่น้ำต่างๆ ซึ่งนำขยะพลาสติกไหลลงสู่ทะเล

ตอกย้ำความพยายามของเฮงเค็ลในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

“การตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งกลุ่มพันธมิตร ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าหมุนเวียนของพลาสติก ซึ่งเห็นได้จากกลยุทธ์และเป้าหมายด้านบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนที่เราตั้งไว้อย่างสูง” ฮานส์ แวน ไบเล่น กล่าว

ภายในปี 2568 เฮงเค็ลจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิล นำกลับมาใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้* ให้ได้ 100% ในขณะเดียวกันก็ตั้งเป้าที่จะใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิลให้ได้ 35% สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในยุโรป เฮงเค็ลใช้แนวทางการทำงานแบบองค์รวมเพื่อขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าหมุนเวียนของพลาสติก

เฮงเค็ลมีส่วนร่วมในหลายโครงการในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนำมาใช้ได้ในวงกว้าง เฮงเค็ลเป็นหนึ่งในสมาชิกของ New Plastics Economy (NPEC) ซึ่งเป็นโครงการที่นำโดยมูลนิธิเอลเลน แมคอาเธอร์ ที่นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันคิดและออกแบบอนาคตของพลาสติกใหม่ โดย NPEC มุ่งขับเคลื่อนระบบจัดการพลาสติกบนพื้นฐานของแนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน”

เฮงเค็ลได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าในการพัฒนาโซลูชั่นที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้า นอกเหนือจากการพัฒนานวัตกรรมแล้ว เฮงเค็ลยังสนับสนุนเงินทุนจำนวน 5 ล้านปอนด์ให้กับกองทุนสร้างผลกระทบในสังคม Circularity Capital เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เพิ่มมากขึ้น

เฮงเค็ลยังสนับสนุนองค์กรและโครงการต่างๆ ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการรีไซเคิลซึ่งนำไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน โดย พลาสติกแบงก์ เป็นหนึ่งในพันธมิตรเชิงกลยุทธ์รายสำคัญของเฮงเค็ลมาตั้งแต่ปี 2560 พลาสติกแบงก์เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมที่มุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะ และลดปัญหาสังคมที่เกิดจากความยากจนและขาดโอกาสในการทำงาน โดยมีรูปแบบคือชุมชนท้องถิ่นจะนำขยะพลาสติกที่เก็บรวบรวมได้ มาแลกเป็นเงิน สินค้า หรือบริการที่ศูนย์รับซื้อพลาสติก ความร่วมมือนี้จึงช่วยสร้างคุณค่าให้กับพลาสติก และไม่กลายเป็นขยะในแหล่งน้ำและมหาสมุทร ปัจจุบันเฮงเค็ลยังประสบความสำเร็จในการนำโซเชียล
พลาสติก (Social Plastic) ที่เก็บได้เหล่านี้มาเป็นส่วนผสมในการผลิตบรรจุภัณฑ์บางชนิด

ความก้าวหน้าในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่าบรรจุภัณฑ์มีการทำงานร่วมกัน เฮงเค็ลจึงจัดโครงการเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในการใช้พลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีส่วนช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ครบวงจร โดยเฮงเค็ลได้ตั้งเป้าหมายที่จะสื่อสารความรู้เรื่องการรีไซเคิลไปยังผู้บริโภคให้ได้มากกว่า 1 พันล้านคน

* ไม่รวมผลิตภัณฑ์กาวที่สารตกค้างอาจทำให้ไม่สามารถรีไซเคิลได้


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ กลุ่มพันธมิตร “Alliance to End Plastic Waste” เข้าชมได้ที่
endplasticwaste.org.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์และเป้าหมายด้านบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของเฮงเค็ล เข้าชมได้ที่
henkel.com/sustainability/positions/packaging.

เฮงเค็ลร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง กลุ่มพันธมิตร “Alliance to End Plastic Waste” ระดับโลก

เฮงเค็ลให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ โดยพลาสติกแบงก์เป็นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญของเฮงเค็ลมาตั้งแต่ปี 2560

แม็กกี้ แทน เฮงเค็ล เอจี แอนด์ โค เคจีเอเอ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ +65 6424 7045 ส่งอีเมลล์ ดาวน์โหลดนามบัตร เพิ่มเนื้อหาของฉัน