เมนู
ค้นหา

บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่ป้องกันและรักษาผลิตภัณฑ์ที่เรารัก ทั้งยังให้ข้อมูลว่าเราควรใช้อย่างรับผิดชอบและปลอดภัย อย่างไรก็ตามบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

Haiti-Branded-Market-2-1024x683_eciRGBv2

กลยุทธ์ด้านบรรจุภัณฑ์ของเรา: ใส่ใจ ตั้งเป้าหมายชัดเจน

ที่เฮงเค็ลเรามีความรับผิดชอบต่อบรรจุภัณฑ์ เรามุ่งมั่นส่งเสริมความยั่งยืน และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จงได้ กลยุทธ์ของเราถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และเน้นการใช้วัตถุดิบจากแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืน รวมทั้งใช้การออกแบบอัจฉริยะเพื่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตเดิม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกคนและโลกของเรา

รับชมทั้งหมด:

Ambitious packaging targets

Henkel is stepping up its commitment for sustainability and has set further ambitious packaging targets for 2025 to promote a circular economy.

0:20 นาที

1047188

เป้าหมายการรีไซเคิลของเฮงเค็ล

มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

ภาพรวมเป้าหมายเรื่องบรรจุภัณฑ์ของเฮงเค็ล

  • บรรจุภัณฑ์ของเฮงเค็ลจะสามารถนำไปรีไซเคิลได้นำมาใช้ใหม่หรือย่อยสลายได้ทั้ง 100% ภายในปี 2568 *
  • พลาสติก: เราต้องการเพิ่มส่วนแบ่งของพลาสติกรีไซเคิลเป็น 35% สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในยุโรปในปี 2568
  • โลหะ: เราต้องการเพิ่มการใช้อลูมิเนียมรีไซเคิลในยุโรปเป็น 9% ในปี 2563
  • กระดาษ / เยื่อกระดาษ: กระดาษและกระดาษแข็งจะทำจากวัสดุรีไซเคิล 100% หรือในกรณีที่จำเป็นมาจากเส้นใยสดที่มาจากการทำป่าไม้ที่ยั่งยืน
  • เราต้องการที่จะเลิกและหลีกเลี่ยงพีวีซีและสารอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความวิตกกังวลขึ้น
  • เราตั้งเป้าหมายที่จะเข้าถึงผู้บริโภคมากกว่า1พันล้านคนผ่านข้อมูลเป้าหมายในเรื่องการรีไซเคิล

* ไม่รวมผลิตภัณฑ์กาวที่มีสารตกค้าง อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรีไซเคิล หรือก่อให้เกิดมลภาวะในระบบการ รีไซเคิล

เดินหน้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน: กรอบการทำงานใหม่ด้านยุทธศาสตร์ของเฮงเค็ลสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนมี 3 ระดับหลักๆ ในห่วงโซ่คุณค่าแบบวงกลม 

ความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์ระบบห่วงโซ่คุณค่า: เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน 

ความมุมานะของเราเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้มีรากฐานมาจากการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรในหลายอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรม และสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ อาทิ เราได้เข้าร่วมโครงการ New Plastics Economy ซึ่งสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องรวมตัวกันเพื่อทบทวนอนาคตของพลาสติกใหม่และสร้างแรงผลักดันไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน นับตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2019เฮงเค็ลเป็น สมาชิกร่วมก่อตั้ง Alliance to End Plastic Waste

ซึ่งเป็นองค์กรก่อตั้งใหม่เพื่อพัฒนาและหาแนวทางลดปริมาณและจัดการขยะพลาสติก ทั้งยังส่งเสริมการแก้ปัญหาพลาสติกที่ใช้แล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน 

นอกจากนี้เรายังได้ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของการรีไซเคิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมักพบว่ายังไม่มีระบบรีไซเคิลวัตถุดิบสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ในบริบทนี้เราได้กลายเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันบริษัทแรกของโลกที่ได้ทำงานร่วมกับธนาคารพลาสติก (The Plastic Bank) ในปี 2017 โดยวิสาหกิจเพื่อสังคมนี้มีเป้าหมายลดจำนวนขยะพลาสติกในมหาสมุทรและสร้างโอกาสให้กับคนยากไร้ โดยการสร้างรายได้ให้พวกเขาจากบริการเก็บขยะจากสถานที่ต่างๆ โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ในปี 2018 มีขยะทั้งสิ้น 63 เมตริกตันถูกจัดเก็บเพื่อนำไปคัดแยกไปและนำกลับมาใช้ใหม่ในระบบห่วงโซ่คุณค่า หรือที่รู้จักโดยทั่วกันว่า “โซเชียล พลาสติก” (Social Plastic) การยืนยันความเป็นจริงของวัตถุดิบโดยธนาคารพลาสติกชี้ให้เห็นว่าผู้เก็บขยะได้รับค่าตอบแทนจากการเก็บขยะพลาสติกสูงกว่าราคาตลาด เรายังนำพลาสติกจากธนาคารพลาสติกไปใช้ในการผลิตขวดน้ำยาซักผ้าและน้ำยาทำความสะอาด  25,000 ขวด และตั้งเป้าว่าจะนำพลาสติกจากธนาคารมาใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ของเรามากขึ้นในอนาคต

TH_Infographic-PlasticBank_1960px

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต :พัฒนาสู่ความยั่งยืนมากขึ้น 

บรรจุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยมีการออกแบบให้มีรูปทรงอันทันสมัยตามความคาดหวังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเสมอ การเปลี่ยนแปลงได้เปิดโอกาสให้เราคิดหาหนทางเพื่อลดผลกระทบไม่ดีของบรรจุภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม ที่เฮงเค็ลผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งมั่นแสวงหาโอกาสที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์มีความยั่งยืนมากขึ้นเพื่อปกป้อง รักษาผลิตภัณฑ์ที่เรารักในขณะที่ยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้ด้วย