เมนู
ค้นหา

โครงการและความร่วมมือ

ความคาดหวังในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้บริษัทต่างๆ จึงจำเป็นต้องพูดคุยกับคนในชุมชน ผู้จัดเตรียมสินค้าละบริการ ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถรับมือกับความท้าทายที่สำคัญที่กำลังเผชิญอยู่ได้

Initiatives-and-partnerships-2
customer-loading-washing machine

กระตุ้นคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วม 

มีโครงการมากมายได้เปิดตัวเพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนนิสัย พฤติกรรมตั้งแต่ตอนนี้ อย่างไรก็ตามเราต้องให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ด้วย นี่เป็นสาเหตุว่าทำไมการถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบและการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความท้าทายที่โลกเผชิญอยู่จึงได้รับความนิยม อาทิ โครงการ Forscherwelt (“โลกของนักวิจัย”) ของเฮงเค็ล ซึ่งป็นโครงการระดับนานาชาติมุ่งสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้โลกวิทยาศาสตร์โดยทำให้การวิจัยเป็นเรื่องสนุก โครงการมีหน่วยการสอน และสื่อการสอนสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา เนื้อหาการสอนจะสะท้อนการวิจัยของเฮงเค็ลเป็นหลัก รวมทั้งการพัฒนาความยั่งยืน 

คนคือพลังแห่งความสำเร็จ 

เฮงเค็ลสนับสนุนให้พนักงานซึ่งในปัจจุบันมีประมาณ 53,000 คนทั่วโลก มีส่วนร่วมในการพัฒนาความยั่งยืนในการทำงานแต่ละวันและในฐานะสมาชิกของสังคม หนึ่งในกิจกรรมที่เราสร้างสรรค์ขึ้นคือโปรแกรม Sustainability Ambassador ซึ่งไม่เหมือนใครและถือได้ว่าเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมระดับสากลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์บริษัท มีพนักงานเฮงเค็ลมากกว่า 50,000 คนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนตั้งแต่ปี 2012 พวกเขาได้แบ่งปันความรู้กันอย่างต่อเนื่องระหว่างโรงงานสาขาต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ให้กับลูกค้า ผู้ผลิตสินค้าและบริการ และบริษัทคู่ค้า นอกจากนี้พวกเขายังช่วยสร้างความเข้าใจและความกระตือรือร้นเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และภายในปี 2018 ทูตด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียนกว่า 150,000 คนใน 53 ประเทศ 

พูดคุย ถ่ายทอดความรู้ มีส่วนร่วม 

ที่เฮงเค็ลกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราถูกพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง เราตระหนักดีว่าการพูดคุยอย่างเปิดเผยและต่อเนื่องกับทุกกลุ่มที่มีความสนใจในธุรกิจของเราเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังทำงานบนความท้าทายที่สำคัญ เป้าหมายของเราคือการแบ่งปันความรู้ใหม่และรวบรวมความคิดเห็นผ่านการพูดคุยโดยตรง การมีส่วนร่วมในโครงการผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายริเริ่มขึ้น และการสนับสนุนให้มีเวทีสนทนา หลังจากนั้นเรานำสิ่งที่เราเรียนรู้มาผสมผสานในผลิตภัณฑ์ การบริการและการดำเนินงานของเรา เราต้องการเข้าใจผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของเรา ดังนั้นเราจึงต้องฟังพวกเขาอย่างตั้งใจ 

การพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง

การแลกเปลี่ยนกับผู้เกี่ยวข้องกับเรา และกลุ่มคนในสังคมเป็นสิ่งสำคัญของกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเฮงเค็ล ดังนั้นเราจึงจัดให้มีเวทีสนทนา และโครงการมากมายในหัวข้อเกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืน 

การพูดคุยกันอย่างเปิดเผยทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันและยังสร้างโอกาสการยอมรับจากสังคมในด้านการตัดสินใจเกี่ยวกับการประกอบการของเรา ในขณะเดียวกันการสนทนายังกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ และสร้างประโยชน์สำคัญต่อการจัดการด้านนวัตกรรม การจัดการความเสี่ยง และสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของเราต่อไป รวมทั้งการรายงานอีกด้วย 

ดังนั้นเราจึงจัดให้มีเวทีสนทนาอย่างต่อเนื่องเพื่อพูดคุยกับลูกค้า ผู้อุปโภค ผู้ผลิตสินค้าและการบริการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น คนในชุมชนท้องถิ่น เอเจนซี่และนักวิเคราะห์เพื่อการจัดอันดับ เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่จากองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร นักการเมือง นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์