เมนู
ค้นหา

ความท้าทายของโลกและโอกาส

มลภาวะ จำนวนประชากรเพิ่มขึ้น ความยากจน: โลกของเราต้องเผชิญกับความท้าทายอันใหญ่หลวง และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีสามารถนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหาโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในขณะที่มีการใช้ทรัพยากรน้อยลง

_K0A8914 (1)

ภาคธุรกิจของโลกมีบทบาทอย่างไร

บริษัทต่างๆ มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์คุณค่าร่วมกันเพื่อสังคม นอกเหนือจากการจ่ายในรูปแบบของเงินเดือนและภาษีแล้ว ภาคธุรกิจยังช่วยส่งเสริม พัฒนาภาคเศรษฐกิจและสังคมในฐานะนายจ้าง ผู้ซื้อ และนักลงทุนโดยสามารถกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูปไปสู่ระบบเศรษฐกิจยั่งยืนเร็วขึ้นด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ คุณลองคิดดูว่าถ้าผลิตภัณฑ์ทุกชนิดในทุกบ้านใช้พลังงานและน้ำลดลงจะช่วยให้เราใช้ทรัพยากรน้อยลงด้วย ถ้ารถทุกคันบนโลกมีน้ำหนักเบาลงและใช้พลังงานในการขับเคลื่อนน้อยลงก็จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศน้อยลง การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยสร้างสมดุลระหว่างความต้องการทางเศรษฐกิจ ด้านระบบนิเวศน์ และทางสังคมของคนและโลกได้ ทั้งยังช่วยเปิดทางไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

ความสอดคล้องของห่วงโซ่คุณค่าของโลก 

ภาคธุรกิจได้ทำงานร่วมกับภาครัฐบาลและองค์กรเอกชนเพื่อสนับสนุนโครงการที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกับกิจกรรมห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม อาทิ Solidaridad ซึ่งเป็นองค์กรด้านพัฒนาระดับสากลที่ทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยปลูกพืชทางการเกษตร อาทิ ปาล์มน้ำมัน ซึ่งช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรโดยการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงขึ้นด้านความปลอดภัยและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการจ้างงานและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานและครอบครัว

image9_eciRGBv2 (1)