เมนู
ค้นหา

14 เม.ย. 2557

ทำงานเพื่อมุ่งสูการลดฟุตปริ้นท์

บรรลุความสำเร็จมากขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรน้อยลง

ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมหลักขององค์กร เฮงเค็ลจึงสร้างสรรค์กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน “Factor 3” ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายยกระดับประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เพิ่มขึ้นสามเท่าตัว ภายในปี 2573 พร้อมกำหนดเป้าหมายคั่นกลางอย่างต่อเนื่อง เรายังเดินหน้าสร้างความสมดุลระหว่างค่านิยมของเรากับผลกระทบต่อระบบนิเวศจากการดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้น 30 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2558 ที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด เชิญชมข้อมูลดังนี้

ประสิทธิภาพ

ประเทศไทย

ปรับปรุงเครื่องจักรอัตโนมัติและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ที่โรงงานผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ยามาฮัทสึ

  • ลดระยะเวลาในกระบวนการผสมลงได้ 40 เปอร์เซ็นต์
  • ลดเวลาในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในช่วงบรรจุภัณฑ์ขั้นตอนสุดท้ายลงได้ 50 เปอร์เซ็นต์

อินโดนีเซีย
สายการผลิตเทคโนโลยีกาวเหลวร้อนของ โรงงานเทคโนโลยีกาว ปาซูรวน ของอินโดนีเซีย มีประสิทธิผลสูงขึ้น 80% ด้วยการใช้เทคนิคที่คล่องตัวและการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องผสมมอริตซ์ (Moritz Mixer) ให้ดีขึ้น


การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในสังคม

ประเทศไทย

มอบ น้ำสะอาดและสุขาภิบาลให้แก่เด็กชาวเขาจำนวนเกือบ 1,200 คน และชาวบ้านอีกกว่า 500 คน ผ่านโครงการ “ทำให้เกิดผลเพื่อวันพรุ่งนี้” หรือ “Make an Impact on Tomorrow”

เวียดนาม
จัดโครงการฝึกอบรมที่มีชื่อว่า Shaping Futures ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน มีการสอนทักษะการจัดแต่งทรงผมเบื้องต้นเพื่อเพิ่มศักยภาพของเด็กและเยาวชนใน อนาคต

ความปลอดภัยและสุขภาพ

ประเทศไทย
จำนวน อุบัติเหตุในระดับที่ต้องได้รับการบันทึก (กรณีที่ต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์, กรณีที่ต้องจำกัดประเภทของการทำงาน, กรณีที่ต้องหยุดงาน) ของโรงงานบางปะกง ลดลงจากสามครั้ง เหลือ เพียงหนึ่งครั้ง

มาเลเซีย
ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพในโรงงานอิโปห์ ของมาเลเซีย ด้วยการตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

พลังงานและสภาพภูมิอากาศ

ประเทศไทย

ได้ รับรองมาตรฐาน ISO 50001 สำหรับระบบการจัดการพลังงานอันเป็นเลิศ (Excellent Energy Management Systems) และลดการบริโภคพลังงานลง 12 เปอร์เซ็นต์ ในโรงงานผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ยามาฮัทสึ
ลดการบริโภคพลังงานลง 15 เปอร์เซ็นต์ ในโรงงานเทคโนโลยีกาว บางปะกง

อินโดนีเซีย
ลดการบริโภคพลังงานลง 12 เปอร์เซ็นต์ ในโรงงานเทคโนโลยีกาว ปาซูรวน ประเทศอินโดนีเซีย


วัตถุดิบและของเสีย

ประเทศไทย

ลดปริมาณของเสียลง 21 เปอร์เซ็นต์ ในโรงงานผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ยามาฮัทสึ

น้ำและน้ำเสีย

ประเทศไทย

ลดการใช้น้ำลง 28 เปอร์เซ็นต์ ณ โรงงานผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ยามาฮัทสึ
ลดการใช้น้ำลง 12 เปอร์เซ็นต์ และลดปริมาณน้ำเสียลง 14 เปอร์เซ็นต์ ในโรงงานเทคโนโลยีกาว บางปะกง

อินโดนีเซีย
ลดการใช้น้ำ 18 เปอร์เซ็นต์ และลดปริมาณน้ำเสียในโรงงานเทคโนโลยีกาว ปาซูรวน อินโดนีเซีย ด้วยการติดตั้งปั๊มสุญญากาศหมุนเวียนน้ำยาเคลือบและการเพิ่มการหมุนเวียนใน การป้อนน้ำอ่อนเข้าสู่หม้อไอน้ำ