เมนู
ค้นหา

4 พ.ค. 2559

มุ่งเน้นด้านความยั่งยืน

เดินหน้าสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนของพวกเรา

ประเทศไทยมีส่วนร่วมอย่างแข็งแกร่งในการบรรลุเป้าหมายระหว่างดำเนินกลยุทธ์ความยั่งยืนระดับโลก สำหรับปีพ.ศ. 2554 - 2558

ประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรน้อยลง และเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นสามเท่าภายในปีพ.ศ. 2573 คือเป้าหมายแห่งกลยุทธ์ความยั่งยืนของเฮงเค็ล บริษัทได้สร้างความก้าวหน้าอย่างยอดเยี่ยมและบรรลุเป้าหมายเฉพาะกาลระหว่างปีพ.ศ. 2554 – 2558

  • ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์
  • การใช้น้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 23 เปอร์เซ็นต์
  • การควบคุมปริมาณของเสียดีขึ้น 17 เปอร์เซ็นต์
  • ความปลอดภัยอาชีวะดีขึ้น 33 เปอร์เซ็นต์
  • ยอดขายเพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์

โดยภาพรวม เฮงเค็ลได้ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มมูลค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 38 เปอร์เซ็นต์

ในการมีส่วนร่วมเพื่อบรรลุเป้าหมายระดับโลกนี้ เฮงเค็ล ประเทศไทย มีความก้าวหน้าใน 2 ด้าน คือ “เพิ่มคุณค่า” และ “ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” ในการเพิ่มคุณค่า เฮงเค็ล ประเทศไทยเพิ่มคุณค่าในด้าน ‘ความปลอดภัยและสุขภาพ’ และ ‘ความก้าวหน้าด้านสังคม’ ในขณะที่การใช้ทรัพยากร ซึ่งหมายความถึง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติงานและผลิตภัณฑ์ของเรา ลดลงในด้าน ‘พลังงานและสภาพอากาศ’ ‘วัสดุและของเสีย’ และ ‘น้ำและน้ำเสีย’

ในปีพ.ศ. 2558 การบริโภคน้ำและการปล่อยทิ้งน้ำเสียลดลง 50-70 คิวบิกเมตรในโรงงานเทคโนโลยีกาวในอำเภอบางปะกง โรงงานแห่งนี้ยังได้รับรางวัล ‘ลดอุบัติเหตุจากการทํางานให้เป็นศูนย์’ จากกระทรวงแรงงาน ในขณะที่โรงงานผลิตภัณฑ์เพื่อความงามยามาฮัทสึ ลดปริมาณน้ำเสียได้ราว 16 เปอร์เซ็นต์ ลดการทิ้งของเสียได้ราว 36 เปอร์เซ็นต์ และลดการใช้พลังงานได้ราว 9 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น โรงงานยามาฮัทสึ ยังได้รับการยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียวจากระดับ 1 (ความมุ่งมั่นสีเขียว) สู่ระดับ 3 (ระบบสีเขียว)

ผู้แทนด้านความยั่งยืนของเฮงเค็ลเยี่ยมเยียนโรงเรียน 5 แห่ง (โรงเรียนดาราคาม โรงเรียนสายน้ำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี และโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา) ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อเผยแพร่แนวความคิดด้านความยั่งยืนให้แก่นักเรียนกว่า 470 คน และเฟซบุ๊กเพจครอบครัวไทยใส่ใจความยั่งยืน (facebook.com/ThailandMostSustainableFamily) ได้เปิดตัวขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ครอบครัวไทยปรับใช้พฤติกรรมอันยั่งยืนในชีวิตประจำวันของพวกเขา

ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม เฮงเค็ล ประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการ Shaping Futures ในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านช่างผมและโอกาสในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างอนาคต

ทิม เพ็ทซินน่า ประธานเฮงเค็ล ประเทศไทย กล่าวว่า “ผมอยากขอบคุณพนักงานทุกคน พาร์ทเนอร์ และลูกค้า สำหรับความสำเร็จนี้ ความยั่งยืนยังคงเป็นความมุ่งหมายหลักของเรา และเราจะยกระดับความพยายามในการมีส่วนร่วมของบริษัทเพื่อเป้าหมายในระยะยาวในการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นสามเท่าภายในปีพ.ศ. 2573 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2553”

ในระดับโลก เฮงเค็ลได้กำหนดเป้าหมายและความทะเยอทะยานใหม่สำหรับระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยตั้งเป้าปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมให้เพิ่มขึ้น 75 เปอร์เซ็นต์ ในปีพ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2553