เมนู
ค้นหา

30 มิ.ย. 2558

ความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ความยั่งยืน

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน

บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในความร่วมมือให้ความรู้เรื่องความยั่งยืนในโรงเรียนนำร่องภายใต้เครือข่ายโรงเรียนสะเต็มศึกษา นอกจากนี้ ทั้งสององค์กรยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในครัวเรือนด้วยการจัดการแข่งขัน Thailand’s Most Sustainable Family ครอบครัวไทย ใส่ใจความยั่งยืนบนเครือข่ายเฟซบุ๊ค

“ความร่วมมือกับเฮงเค็ลช่วยให้เราสามารถส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการสะเต็มศึกษา และบูรณาการหัวข้อเกี่ยวกับความยั่งยืนเข้ากับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในกลุ่มผู้เรียนในช่วงประถมศึกษาตอนต้น เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ ในขณะเดียวกัน การแข่งขันครอบครัวไทยใส่ใจความยั่งยืน มีส่วนกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประเทศไทยในเรื่องความยั่งยืนอีกด้วย” ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าว

“เฮงเค็ลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยร่วมมือกับ สสวท. เช่นเดียวกับทุกบริษัท พนักงานแต่ละคนสามารถที่จะมีส่วนในการช่วยให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตผ่านพฤติกรรมของพวกเขาเอง วัตถุประสงค์ของเราคือการให้ความรู้กับเยาวชนและครอบครัวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันที่แม้จะดูว่าง่ายๆ แต่เป็นการช่วยรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมได้” พร้อมกันนี้เรายังมีความยินดีที่จะได้ร่วมพัฒนาทูตสะเต็ม โดยสนับสนุนให้ตัวแทนจาก เฮงเค็ล เข้าไปสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ดร. ทิม เพทซินน่า ประธาน บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

สสวท. ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตสื่อการเรียนการสอน ควบคุมมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาทูตสะเต็ม สสวท. ภายใต้โครงการสะเต็มศึกษา เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว สสวท. ยังได้ผลิตอีบุคซึ่งมีเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์สำหรับให้ความรู้กับนักเรียนไทยอีกด้วย

“เฮงเค็ลสนับสนุนให้พนักงานซึ่งผ่านการอบรมเพื่อเป็นทูตความยั่งยืนเข้าไปช่วยให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนว่าความยั่งยืนหมายถึงอะไร และเด็กๆ สามารถนำหลักประพฤติเพื่อความยั่งยืน ได้แก่ การลดการใช้ การใช้ซ้ำ และการนำกลับไปใช้ใหม่ (รีไซเคิล) ไปใช้ในครัวเรือนได้อย่างไร จนถึงวันนี้ผู้บริหารของเฮงเค็ลในประเทศไทยมากกว่า ร้อยละ 80 ผ่านการอบรมทูตความยั่งยืนของเฮงเค็ล และในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาได้เข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนดาราคามและโรงเรียนสายน้ำทิพย์ในกรุงเทพมหานคร จำนวนมากกว่า 150 คน โดยมีครูผู้สอนของทางโรงเรียนให้การสนับสนุน ในเดือนต่อไปทูตความยั่งยืนของเฮงเค็ลจะเข้าไปให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี และโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเพาต่อไป

หลังจากจบบทเรียน นักเรียนแต่ละคนจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อยืนยันว่าพวกเขาได้เป็น “แชมป์เปี้ยนด้านความยั่งยืน” และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่านักเรียนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เฮงเค็ลจึงได้กระตุ้นให้นักเรียนสร้างแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนให้เกิดขึ้นโดยการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้สมาชิกในครอบครัวและคนรอบข้างให้เลือกที่จะทำสิ่งที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

การแข่งขันครอบครัวไทยใส่ใจความยั่งยืน ที่เปิดโอกาสให้ทุกครัวเรือนในประเทศไทยได้มีส่วนร่วม มี วัตถุประสงค์ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับครอบครัวไทยในการรับเอาพฤติกรรมที่สร้างความยั่งยืนมาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยครอบครัวใดสามารถประหยัดการใช้พลังงานได้มากที่สุด โดยเปรียบเทียบใบเสร็จค่าไฟฟ้าและน้ำประปาระหว่างเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม พร้อมทั้งส่งรูปหรือคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวการประหยัดการใช้พลังงานได้ดีที่สุด ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือก (ผู้ใหญ่ 2 คน เด็ก 2 คน) จะได้รับรางวัลที่พักสามวันสองคืนที่โรงแรมบางกอก ทรี เฮาส์ ส่วนครอบครัวรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งและอันดับที่สองจะได้รับมอบประกาศนียบัตรยกย่องว่าเป็นครอบครัวไทยที่ใส่ใจในความยั่งยืน โดยการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นโดยผ่านเฟซบุ๊ค เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม สิ้นสุดวันที่ 15 กันยายน นี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นครอบครัวไทยใส่ใจความยั่งยืน สามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ThailandMostSustainableFamily/

(จากซ้ายไปขวา) ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ทิม เพทซินน่า ประธาน บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมความยั่งยืน

(จากซ้ายไปขวา) นายอุปการ จีระพันธุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสสวท. ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสสวท. ดร.ทิม เพทซินน่า ประธาน บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด และ นางสาว นันทกา อดิเรกสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด