เมนู
ค้นหา
807060
Open Slideshow Displays will increasingly digitize the cockpits of modern cars

จอแสดงผลจะทำให้การขับขี่รถยนต์สมัยใหม่มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น

Open Slideshow Tablet-like operation: Touchscreens

จอควบคุมในรูปแบบแท็บเล็ต – จอสัมผัสจะกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ และจะมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกมากในอนาคต

Open Slideshow Visually transparent adhesives from Henkel improve the image quality on displays

กาวโปร่งแสงของเฮงเค็ลช่วยเพิ่มคุณภาพการแสดงผลที่ดี