เมนู
ค้นหา
Sustainable Development Goals (SDGs)
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

คือ เป้าหมาย 17 ประการขององค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของนักการเมือง นักธุรกิจและภาคประชาชนที่จะทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (ภาษาอังกฤษ)